دسته:مقالات

مقالات مروری و ترویجی

“مقالات مروری و ترویجی دکتر احمد علی یزدان پناه“ ۱- مقدمه ای بر برنامه ریزی راهبردی، مجله...

مقالات کنفرانسی

متدولوژی طراحی  سیستم های اطلاعاتی مولد آمارهای رسمی، تهران: چهارمین کنفرانس بین المللی...

مقالات علمی پژوهشی

دکتر احمد علی یزدان پناه در جایگاه پژوهشگر و محقق دانشگاه ها و سازمان های مختلف کشور، دارای...