مقالات علمی پژوهشی

دکتر احمد علی یزدان پناه در جایگاه پژوهشگر و محقق دانشگاه ها و سازمان های مختلف کشور، دارای مقالات علمی و پژوهشی چاپ شده در معتبرترین مجلات، گاهنامه ها و فصلنامه های داخلی و خارجی فراوانی می باشد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می گردد:

“مقالات علمی و پژوهشی فارسی

۱- تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه. یزدان پناه، احمدعلی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی (پژوهش و سنجش)، دوره ۸، شماره ۲۸، بهار ۱۳۸۰، صفحه ۳۵-۴۳ (۱۳۸۰).

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://cr.iribresearch.ir/article_25696_5d5328dc7012cdbf1f988954126fd70a.pdf

۲- مبانی طراحی نظام جامع نظارت و ارزیابی برنامه ها، یزدان پناه، احمدعلی، پژوهش های ارتباطی (پژوهش و سنجش)، شماره ۲۸٫ (۱۳۸۰).

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://www.ensani.ir/fa/content/35544/default.aspx

۳- سنجش رضایت مندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری، یزدان پناه، احمدعلی، عباسعلی حاجی کریمی، مختار رنجبر، چشم‌انداز مدیریت، دانشگاه شهد بهشتی، شماره ۲۸ (تابستان ۱۳۸۷).

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=100751

۴- الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی مورد: دانشگاه شهید بهشتی، یزدان پناه، احمدعلی، احسانی، امیر، فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دوره ۲، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۸٫ صفحه ۱۲۹-۱۵۴٫

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://hrm.iranjournals.ir/article_4908.html

۵- بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)، یزدان پناه، احمدعلی، رضایی زاده، محمود، احسانی، امیر، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹، صفحه ۲۳-۴۶٫

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://hrm.iranjournals.ir/article_4869.html

۶- شناسایی و ارتقاء مزیت های رقابتی مراکز آموزش عالی کشور مبتنی بر رقابتهای دیجیتالی؛ مقایسه نقاط قوت و ضعف دانشگاه های مجازی پاسخگو، یزدان پناه احمدعلی، ربیعی علی، بیات الناز، مجله اندیشه های نوین در مدیریت، سال سوم، شماره ۴، تابستان. (۱۳۹۱).

دسترسی مستقیم به این مقاله در: https://irphe.ac.ir/docs.php?sbj_id=14&slc_lang=fa&sid=16&cv

۷- بازآفرینی راه های خلاق همسو سازی تصمیمات راهبردی مدیران در فرآیند مدیریت سبد پروژه، مورد کاوی: مجموعه شرکت های مادر تخصصی سازمان انرژی بنیاد، یزدان پناه، احمدعلی، حسینعلی پور، مجتبی، محمدی، صالح، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال اول، شماره ۴، زمستان. (۱۳۸۹).

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://www.ensani.ir/fa/content/285494/default.aspx

۸- بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری دانشجویان، حسینی میرزاحسن، یزدان پناه احمدعلی، فرهادی نهاد رومینا. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۳۹۱: ۱۸ (۴):۱۲۱-۱۴۳.

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://journal.irphe.ir/article-1-1762-fa.html

۹- ارائه مدل مفهومی برای پیاده سازی سیستم خبره برنامه ریزی پروژه های ساختمانی به عنوان ابزار مدیریت دانش سازمان مجری پروژه، احمد علی یزدان پناه، مجتبی حسینعلی پور، رضا صدری، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره ۱-۲۸، شماره ۲، زمستان. (۱۳۹۱).

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://sjie.journals.sharif.edu/article_5224.html

۱۰- طبقه بندی شاخص های کلیدی در تبیین الگوی منشور پروژه برای مدیریت پروژه های شهری، رضا فلسفی، احمدعلی یزدان پناه، احمدی سیدبدرالدین، احمدی لوزا، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی شهری، سال دهم، شماره ۳۰، پاییز و زمستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۱٫

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1142442&l=fa

۱۱- شناسایی و تحلیل روابط برنامه ریزی راهبردی، قابلیت انعطاف پذیری و عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ مورد پژوهی: دانشگاه شهید بهشتی، یزدان پناه احمدعلی، سلطانی امید، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۳۹۳: ۲۰ (۳): ۶۷-۹۳.

دسترسی مستقیم به این مقاله در: https://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=2444&sid=1&slc_lang=fa

۱۲- راهبرد ارتقاء شایستگی های استفرار سیستم اطلاعات راهبردی مراکز پژوهشی، احمدعلی یزدان پناه، آناهیتا امینی حاجی باشی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال ششم شماره ۲۱٫ (۱۳۹۳).

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://jstms.sbu.ac.ir/article/view/382 و http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1605662&l=fa

۱۳- عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده از مدل مرجع ارزش، یزدان پناه، احمد علی، مفاخر. زهرا، مجله پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره ۸، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۳۷-۱۶۰،

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://jme.journals.umz.ac.ir/article_1272_246.html

۱۴- بررسی همراستایی هوش رقابتی و عملکرد کارکنان در برنامه‌ریزی توسعه منابع انسانی، مجله مدیریت توسعه و تحول، دوره ۱۳۹۵، ویژه نامه، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۲۰۳-۲۱۰٫

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://www.jdem.ir/article_534570.html

۱۵- رابطه مدیر پروژه شایسته و عملکرد پروژه ها؛ شایستگی مدیریت ریسک، مهم اما مغفول، حسین صفری، احمدجعفرنژاد، احمدعلی یزدان پناه، علی بیاتی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال هشتم، شماره ۲۹، (۱۳۹۵).

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://iieshrm.ir/article-1-61-fa.html

۱۶- تاثیر عوامل فر هنگی اجتماعی فناوری در خط مشی های مشارکت محور، امیر احسانی، رضا نجف بیگی، احمدعلی یزدان پناه، کرم الله دانشفرد، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره ۱۱، شماره ۳۹، زمستان ۱۳۹۶، صفحه ۶۵-۸۸٫

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://journals.iau.ir/article_538945.html

“مقالات علمی و پژوهشی خارجی

۱- Determining of Objective Indicatores in Higher Education Strategic Planning and Alignment with Faculty Members Performance Measurment, International Journal of Humanities and Social Science, July 25, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2012).

۲- Detecting success factors of electronic customer relationship management (e_CRM) system to establish an appropriate model in Police Call Center of IRAN, (2012), Yazdanpanah, Ahmad Ali, Hossein Gazor, Management Science Letters, Vol2, Number1, pp. 339-350. available at:

Direct access to this article at: http://growingscience.com/msl/Vol2/Vol2Issue1.html

۳- Surveying of loyalty, satisfaction, and commitment to create value for customers through relationship marketing approach, Asian Journal of Business & Management Sciences, Review Report 2713, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2012).

۴- Digital Competitions of Iranian Virtual Universities, the groundwork for Entrepreneurial Universities, Advances in Environmental Biology; Aug, Vol. 7 Issue 8, p1822, Yazdanpanah, Ahmad Ali, Bayat, Elnaz(2013). )

Direct access to this article at: http://connection.ebscohost.com/c/articles/98010242/e-learning-challenging-concept-libraries

۵- International Financial Reporting Standards (IFRS), Reality or Exaggeration, European Journal of Scientific Research, Volume 101, Issue 4, 16-05, Yazdanpanah, Ahmad Ali, Mahdian, Seyed Ali, Ramrouz,Alireza, Kavand, Sepideh(2013). )

Direct access to this article at: https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub10417101443.pdf

۶- A study of the relationship between competitive Intelligence and Employee Performance in Kish Tropical Pharmaceutical Industry Company, Pinnacle Research Journals, INDIA, Karnataka, Yazdanpanah, Ahmad Ali, Asgari Araghi, Amir Reza(2015).

۷- The relationship between risk management and strategic performance of the organization (the case study: selected university of the Semnan Province), Ahmad Ali Yazdanpanah, Farzad Saffar Saharkhiz, International Academic Journal of Business Management, Vol. 2, No. 11, pp. 1-9 2015.

Direct access to this article at: http://iaiest.com/dl/journals/2-%20IAJ%20of%20Business%20Management/v2-i11-nov2015/paper1.pdf

۸- Investigate the Simultaneous Impact of Business Ethics and Relationship Quality on Customer Loyalty; Case Study: Iranian Agricultural Bank customers, Business management and entrepreneurship, International Review, Ahmad Ali Yazdanpanah, Mohammad Amir Arab, Seyyed Mousa Tabatabae, Iran, Tehran, No.2, Part I, (2017).

Direct access to this article at:

 http://www.vspep.edu.rs/s110_naucno-istrazivacki-centar.html     &   http://www.vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2017/09/special_3.pdf