مقالات کنفرانسی

 • متدولوژی طراحی  سیستم های اطلاعاتی مولد آمارهای رسمی، تهران: چهارمین کنفرانس بین المللی آمار، دانشگاه شهید بهشتی، یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۷۷).
 • فراز و نشیب در تعریف استراتژی(بررسی تطبیقی)، تهران: دومین کنفرانس مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۸۶).
 • مروری بر ماهیت شناسی مدل های کسب و کار الکترونیک، تهران: کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۸۶).
 • شناسایی عناوین مؤثر در تدوین منشور پروژه و ارائه مدل کارا، تهران: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه. یزدان پناه، احمدعلی،  فلسفی، رضا(۱۳۸۷).
 • گزینش پارادایم های مسلط در روش های برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، تهران: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۸۷).
 • شناسایی عوامل مؤثربر کیفیت خدمات On-line در پذیرش  مدل های کسب و کار الکترونیکی، تهران: پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۸۷).
 • شناسایی و ارتقاء سطح مزیتهای رقابتی سازمان از طریق استقرار کارت امتیازدهی متوازن براساس نیروهای پنجگانه پورتر، تهران: ششمین کنفرانس مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۸۸).
 • شناخت شناسی مدیریت دانش در  بهره­گیری از فناوری­های نوین راهبردی در سازمان، تهران: چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی، چراغچی، سید مصطفی(۱۳۸۸).
 • طرحریزی ابزار های مدیریت دانش در مدیریت ریسک پروژه های اکتشاف صنعت نفت در راستای متدولوژیPMBOK، تهران: چهاردهمین همایش بین المللی  نفت، گاز و پتروشیمی. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۸۸).
 • بررسی همراستایی نشانگر های ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرآیند برنامه ریزی راهبردی، تهران: پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک و عملکرد. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۸۹).
 • روش شناسی بررسی عوامل مؤثر در فعالیت های سلامت اداری نظام امدادی کشور در راستای سیاست های کلان اداری، تهران: نخستین همایش سیاست‌های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۹۰).
 • راه های خلاق همسو سازی تصمیمات راهبردی شرکت های مادر تخصصی در فرآیند مدیریت سبد پروژه، تهران: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، دی ماه، تهران. یزدان پناه، احمدعلی، حسینعلی پور، مجتبی(۱۳۹۰).
 • رقابت های دیجیتالی دانشگاه های مجازی کشور زمینه ساز دانشگاه کارآفرین، قم: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی. یزدان پناه، احمدعلی، بیات، الناز (۱۳۹۲).
 • شناسایی مولفه های اساسی برای ورود شرکت های ایرانی به حوزه­ی ائتلافهای استراتژیک، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی، ربیعی، زینب، رستم پور، زهرا(۱۳۹۲).
 • همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران آموزش عالی، تهران: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. بذرافشان، حانیه، خنیفر، حسین، یزدان پناه، احمدعلی، جندقی، غلامرضا(۱۳۹۲).
 • همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه متفاوت مدیران اجرایی ومدیران فناوری اطلاعات، تهران: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. بذرافشان، حانیه، خنیفر، حسین، یزدان پناه، احمدعلی، جندقی، غلامرضا(۱۳۹۲).
 • شاخص های رقابتی دانشگاه های مجازی کشور ایران مبتنی بر یادگیری الکترونیکی، تهران: دومین همایش مجازی ره آوران آموزشبا محوریت آموزش در عصر دیجیتال. یزدان پناه، احمدعلی،  بیات، الناز(۱۳۹۲).
 • روش شناسی نیازسنجی اطلاعاتی پایگاه­های تجارت الکترونیکی، تهران: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، ۳بهمن ماه. یزدان پناه، احمدعلی، یوسفی خرایم، محمد (۱۳۹۲).
 • طراحی و تبیین سیستم تسهیم دانش در سازمان های دولتی، شیراز: کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شهریورماه. یزدان پناه، احمدعلی، معتضدیان، رسول، میرزایی، محمد قاسم(۱۳۹۲).
 • اعتماد و تسهیم دانش؛ اهرم های کلیدی بر شکل گیری سازمان مجازی، تهران: ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش،  تهران ۷ -۶ اسفند ماه. یزدان پناه، احمدعلی، صفری، سیاره، محمد حسینی، سارا(۱۳۹۲).
 • تآثیر نوآوری حاصل از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی، تهران: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار. یزدان پناه، احمدعلی، گنجی زاده، مرادلو، طاغونی(۱۳۹۳).
 • طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مراکز پذیرش گردشگران جهت معرفی بهترین مکان اقامت با استفاده از تکنیکهای داده کاوی:موردی شهر یاسوج: اولین همایش گردشگری،  درآمد و فرصت، شهریور. یزدان پناه، احمدعلی، مرتضی پور، مصطفی، پاشایی، فرهنگ(۱۳۹۳).
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک مؤثر دراستقرار سیستم هوش تجاری، تهران:کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی، برخوردار، ناصر(۱۳۹۳).
 • بررسی رابطه انعطاف­پذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامه­ریزی راهبردی، تهران: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. یزدان پناه، احمدعلی تهران، ۴-۳ آذرماه. (۱۳۹۲).
 • بررسی رابطه استقرار سیستم اطلاعات راهبردی یافته های پژوهشی و شایستگی های کلیدی مؤسسات پژوهشی، تهران: کنفرانس بین المللی ابزاز و تکنیک های مدیریت. یزدان پناه، احمدعلی امینی حاجی باشی، آناهیتا(۱۳۹۳).
 • هستی شناسی وب معنایی برای استقرار مدیریت دانش در تجارت الکترونیک مبتنی بر رویکرد جهادی، اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهانی، دانشگاه دفاع ملی. یزدان پناه، احمدعلی، کیانی، اکرم(۱۳۹۳).
 • بررسی عوامل استراتژیک آمادگی الکترونیک درپیاده سازی سیستم اطلاعاتی امور گمرکی(ECS)، تهران: اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهانی، دانشگاه دفاع ملی. یزدان پناه، احمدعلی، صوفی، هما، رودساز، حبیب(۱۳۹۳).
 • وب معنایی ابزار مؤثر در استقرار سیستم اطلاعات استراتژیک در مؤسسات پژوهشی به منظور کسب شایستگی های کلیدی، تهران: کنفرانس بین المللی ابزاز و تکنیک های مدیریت، یزدان پناه، احمدعلی، کیانی، اکرم(۱۳۹۳).
 • پارادایم های مؤثر بکارگیری سیستم هوش مصنوعی در کارکردهای مدیریت منابع انسانی، تهران: اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی الکترونیک، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی، ۵ اسفند. یزدان پناه، احمدعلی، افسریان، علیرضا(۱۳۹۳).
 • یررسی رابطه هوش رقابتی با عملکرد کارکنان در شرکت صنایع دارویی تروپیکال کیش، تهران: اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری. یزدان پناه، احمدعلی، عسگری عراقی، امیر رضا(۱۳۹۳).
 • تدوین استراتژی های تحقیق و توسعه با استفاده ازروش نقاط مرجع استراتژیک(مورد مطالعه: تکنولوژی کلکتورهای خورشیدی)، تهران: دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری ، یوسفی خرایم، محمد ، احمدعلی یزدان پناه(۱۳۹۳).
 • نقشه استراتژیک، حلقه مفقوده بین برنامه ریزی و اجرا، تهران: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب وکار. یزدان پناه، احمدعلی، ایمان خرمی نژاد، فزاد صفار سحرخیز (۱۳۹۳).
 • مروری بر رویکردها و ابزارهای همانند سازی سیستم های دولت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته، تهران: کنفرانس بین المللی ابزاز و تکنیک های مدیریت. یزدان پناه، احمدعلی (۱۳۹۴).
 • بررسی رابطه خدمات تجارت الکترونیکی بر رضایت دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی کیش، یزدان پناه, احمد علی و سیده مژگان سعید پورکنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، شیراز، مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا)، ۱۳۹۴.

دسترسی مستقیم به این مقاله در: https://www.civilica.com/Paper-NCTMH01-NCTMH01_465.html

 • بررسی رابطه استرس شغلی و اعتیاد به کار در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، یزدان پناه، احمدعلی، نازنین چراغی(۱۳۹۴).
 • بررسی عوامل اثر گذار بر قصد صادرات شرکت های کوچک ومتوسط  SMEs ، تهران: اولین کنفرانس  بین المللی مدیریت اقتصاد در قرن ۲۱٫ یزدان پناه، احمدعلی، محمدرضا طاهری (۱۳۹۴).
 • نقش سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کسب مزیت رقابتی: دیدگاهی استراتژیک برای جهانی شدن، تهران: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، یزدان پناه، احمدعلی، محمدرضا طاهری(۱۳۹۴).
 • مطالعه تطبیقی شاخص­فعالیت های فرهنگی هنری دانشجویان مبتنی بر اندیشه های اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، احمدعلی یزدان پناه، پیرعلائی نسیم (۱۳۹۵).
 • ضرورت توجه به هوش رقابتی و هوشمندی استراتژیک در مدیریت بازاریابی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، آلمان، برلین، احمدعلی یزدان پناه، رویا سهرابی(۱۳۹۵).
 • بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، سمیه ارجمندنیا، احمدعلی یزدان پناه، صدیقه طوطیان اصفهانی، تهران، آذرماه ۱۳۹۶٫
 • تاثیر مولفه های عدالت سازمانی بر تسهیم دانش در بانک سپه، اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار، احمدعلی یزدان پناه،  رضا واعظی، تهران، ۱۳۹۶٫
 • تأثیر سرمایه فکری بر ارزش سهام وعملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید برمدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی، سمیه ارجمندنیا، احمدعلی یزدان پناه، صدیقه طوطیان اصفهانی، ، تهران، دی­ماه ۱۳۹۶٫
 • تأثیر سهم مولفه سرمایه انسانی در تبیین ارزش سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، تهران، ۱۳۹۶٫
 • بررسی تأثیر دولت الکترونیک مشارکت محور بر حکمرانی شایسته، اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، احمدعلی یزدان پناه، محمد قنادزاده تفتی، امیر احسانی، تهران، ۱۳۹۶٫
 • Important Challenges in Total Plan for Tourism Investment in Iran, Tourism International Conference, WORD TOURISEM ORGANIZATION, Islamabad, Pakistan, Yazdanpanah, Ahmad Ali(1992).
 • The Roles of NGOS`Managers to Manage Conflict Between Themselves and Others, The International Union of Muslim Women NGOS, Second Congress, Tehran, Iran, Yazdanpanah, Ahmad Ali(1997).
 • Methods for Improvement of Standards for Financial Resource Allocation to Reduce the Gap between Disadvantaged and Privileged Regions, Seminar on Srategic Management, ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION, Tokyo, Japan, Yazdanpanah, Ahmad Ali(1998).
 • Explaining a Success Model for the Establishment of electronic Customer Relationship Management (e_CRM), International Conference on Pervasive Computing and Business Management, India,New Delhi, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2008).
 • Identifying and selection the Dominant Criteria in Strategic Planning Process for Strategic Universities – Comparative approach, International Conference on internationalization of Higher Education With Special Reference to Management Education , INCONSYM 2010, India, New Delhi, 14-15 Oct, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2010).
 • Proposed Model for Implementation of Expert System for the Planning of Strategic Construction Projects as a Tool for Knowledge Management in Project Executor Organization , 24th International Project Management Association World Congress(IPMA), Istanbul, Turkey 1-3 November, Ahmad Ali Yazdanpanah(2010).
 • Addressing Implementation Knowledge Management Model for Strategic Construction Projects in Developing Countries, 1st International Project Management Conference, Kathmandu, Nepal, 27-28 May, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2011).
 • Presenting Integrative Model for Project Portfolio selection Process in Holding Company, 25th IPMA World Congress- Project Management; Delivering the Promise, Queensland, Australia, October, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2011).
 • A Reflection on Obstacles to Successful Implementation of Strategy in Free Trade Zone of Chabahar,  ۲۵th International Business Research Conference,  ۱۳ – ۱۴ January, Taj Hotel, Cape Town, South Africa, Rahmani, Hamed,  Rahmani, Saeid, Yazdanpanah, Ahmad Ali(2014). ).available at: https://wbiworldconpro.com/pages/previous_confo/south-africa-2014 , https://wbiworldconpro.com/uploads/south-africa-2014/economics/1389001960_225-Hamed.pdf