دسته:سوابق علمی و اجرایی

عضویت در مجامع علمی و اجرایی

“عضویت در  کمیته های علمی راهبردی  کشور” نماینده  نظام اطلاع رسانی، طرح جامع شبکه...

مسئولیت های علمی، آموزشی و اجرایی

“مسئولیت های علمی اجرایی” وزارت  کار وامور اجتماعی، ریاست هیأت امناء و مدیر سازمان...

مشاوره ها

“مشاور در مجامع علمی – اجرایی” استانداری کردستان، مشاور امور اجتماعی استاندار (...

فعالیت های علمی و فرهنگی

“تدوین و انتشار لوح فشرده آموزشی دروس دانشگاهی” برنامه ریزی، سازمان و مدیریت: لوح فشرده...

مشاور در مجامع علمی و اجرایی

استانداری کردستان، مشاور امور اجتماعی استاندار ( ۱۳۶۳- ۱۳۶۲ ) بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی کشور...

همکاری در قوای سه گانه

 حضور درجبهه های جنگ تحمیلی، مریوان، سنندج، قصر شیرین، خوزستان(۱۳۵۸-۱۳۶۵) وزارت  کار وامور...

عناوین تدریس در مؤسسات آموزش عالی

“عناوین تدریس در مؤسسات آموزش عالی کشور”   برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات...