عناوین تدریس در مؤسسات آموزش عالی

“عناوین تدریس در مؤسسات آموزش عالی کشور”

 

برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات پشتیبانی تصمیم
مدیریت تحول و اجرای برنامه ریزی استراتژیک تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته اصول و مبانی مدیریت پروژه
کاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی
تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت کسب و کار الکترونیکی
طراحی و ایجاد سازمانهای متناسب با عصر اطلاعات روش شناسی پژوهش در فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات براساس الگوی CMMI
روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی معماری سازمانی