تالیفات و ترجمه ها

 • تالیف راهنمای تدوین و نگارش مقاله علمی پژوهشی
 • تالیف راهنمای تدوین و نگارش مقاله علمی مروری
 • تکنیک برنامه ریزی آرمانی در انتخاب طرحهای سرمایه گذاری. کتابچه آموزشی، تهران: انتشارات مرکر آموزش  و تحقیقات وزارت صنایع. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۷۷).
 • سیستم های اطلاعات مدیریت. تهران: انتشارات مرکز آموزس مدیریت دولتی. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۷۸).
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، دانشکده مدیریت و معارف اسلامی. یزدان پناه، احمدعلی( ۷۹ ۱۳).
 • برنامه ریزی استراتژیک. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین. یزدان پناه، احمدعلی، فرهی، برزو، نیکوکار غلامحسین و ازگلی، محمد(۱۳۸۰).
 • تجزیه و تحلیل سیستمها و روش­ها: نظریه ها، روشها و کاربردها. قم: مرکز آموزش و تحقیقات اسلامی سپاه. یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۸۱).
 • مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، وزارت نیرو، چاپ اول. یزدان پناه، احمدعلی، کشتیبان، یاسر(۱۳۸۶).
 • مدیریت پورتفولیوی پروژه: راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اویت بندی پروژه ها (چاپ اول). تهران: انتشارات به آوران. یزدان پناه، احمدعلی، گلدوست، محمدی(۱۳۸۸).
 • کرزنر، هارولد(۲۰۱۰). مدیریت پروژه؛ مورد کاوی، ترجمه: احمدعلی یزدان پناه و حسین  گازر(۱۳۹۰).تهران:  انتشارات دانش نگار.
 • الگوی شایستگی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، تهران: نشروزارت علوم،تحقیقات و فناوری. دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی. نویسنده: چیت ساز، احسان(۱۳۹۰). ارزیابی علمی کتاب: احمدعلی یزدان پناه، چیت ساز، احسان(۱۳۹۰).
 • الگوی شایستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، ارزیابی علمی کتاب: احمدعلی یزدان پناه، تهران: نشروزارت علوم،تحقیقات و فناوری. دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی(۱۳۹۰).
 • تدوین دو مدخل از طرح تدوین دستنامه فناوری اطلاعات برای مدیران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دردست انتشار، یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۹۱).
 • برنامه ریزی راهبردی؛ رویکردی فراگیر و تحلیلی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، دوره آموزشی DBA، یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۹۴).
 • راهکارهای پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه؛ طراحی الگو و تدوین راهکارها، تهران: انتشارات شرکت آموزشی و پژوهشی تصمیم سازان امین مدیریت، یزدان پناه، احمدعلی(۱۳۹۴).
 • فهم دولت الکترونیک،؛ سیستم های اطلاعات در مدیریت دولتی، ارزیابی علمی کتاب: احمدعلی یزدان پناه، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۴٫
 • Strategic Safety Management in Construction and Engineering، نوشته: Patrick X. W. Zou، ارزیابی و ویرایش فنی ترجمه کتاب: احمدعلی یزدان پناه، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) ، ۱۳۹۵٫
 • سیستمهای اطلاعات مدیریت، یزدان پناه، احمدعلی و آناهیتا امینی حاجی باشی، تهران: انتشارات ادیبان روز(۱۳۹۵).
 • مدیریت زباله­های الکترونیکی، احمدعلی یزدان پناه و مسعود ظهرابی، تهران: انتشارات ادیبان روز(۱۳۹۶).