زندگی نامه

دکتر احمد علی یزدان پناه زندگی تحصیلی خود را از کودکی آغاز نمود، در سال ۱۳۵۲، دوران دیپلم خود را در رشته ریاضی در دبیرستان ملی شهریار قم به پایان رسانید. وی در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه تهران در رشته علوم اداری با نمره ممتاز فارغ التحصیل گردید، پس از مدتی تحقیقات پژوهشی و عملیات اجرایی، رشته مدیریت صنعتی را در دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۸ ادامه داد و نهایتا چند سال پس از این مجدد به زادگاه علمی خود یعنی دانشگاه تهران برگشت و رشته مدیریت تحقیق در عملیات را ادامه داد و در سال ۱۳۷۶ از این دانشگاه با مدرک و رتبه دکتری فارغ التحصیل گردید.
سوابق تحصیلی وی برگ زرینی در عالم علم کشور ایران است؛
دکتــری: 
مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶
کارشناسی ارشد: 
مدیریت صنعتی، تربیت مدرس، ۱۳۶۸
کارشناسـی: 
مدیریت، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸
دیپــلم: 
ریاضی، دبیرستان ملی شهریار قم، ۱۳۵۲
وی دارای دو موضوع کاربردی در رساله های دانشگاهی می باشد:
کارشناسی ارشد:
 کاربرد اصول محاسباتی CPM & PERT در صنایع استراتژیک کشور 
دکتری: 
طراحی مدل های ریاضی تخصیص منابع مالی پروژه های عمرانی فرهنگ و هنر 
دکتر احمدعلی یزدان پناه دارای بورد تخصصی پژوهشی در حیطه های مختلفی از جمله مدیریت سیستم های اطلاعات، مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی، مدیریت پروژه می باشد و سوابق درخشان علمی در دانشگاه های تهران (عضو هیات علمی ۷۵–۱۳۷۲)، دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی ۸۷ – ۱۳۸۵)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر  و معماری (۸۶-۱۳۸۴)، دانشگاه امام صادق (ع)- مؤسسه عالی آموزش و پژوهش (۱۳۸۶-۱۳۷۰)، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت نیرو (۸۷-۱۳۷۶)، دانشگاه مالک اشتر (۸۷-۱۳۸۴)، دانشگاه علامه طباطبایی (۹۶-۱۳۸۶) نقطه عطفی در زندگی وی بوده است. همچنین افتخارات بزرگی چون فعالیت های اجرایی در وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان ریاست هیأت امناء و مدیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کردستان (۱۳۶۱-۱۳۶۳)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان مدیر دفتر بودجه و تشکیلات (۱۳۸۴-۱۳۸۶)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان معاون پژوهشی (۱۳۸۶)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان سرپرست گروه آمار و فناوری اطلاعات (۱۳۸۸)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان معاون اجرایی و مدیر مالی (۹۲-۱۳۹۰) را در کارنامه زرین خود دارد. وی در حال حاضر نیز با کوله باری از تجارب علمی و اجرایی فراوان به عنوان عضو هیئت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به فعالیت می باشد.