پروژه های تحقیقاتی

مشاوره ها

“مشاور در مجامع علمی – اجرایی” استانداری کردستان، مشاور امور اجتماعی استاندار ( ۱۳۶۳- ۱۳۶۲ ) بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی …

سوابق علمی و اجرایی

تحقیقات و ترجمه ها