مسئولیت های علمی، آموزشی و اجرایی

“مسئولیت های علمی اجرایی”

 • وزارت  کار وامور اجتماعی، ریاست هیأت امناء و مدیر سازمان آموزش فنی وحرفه ای کردستان (۱۳۶۱-۱۳۶۳)
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، مدیر دفتر بودجه وتشکیلات(۱۳۸۴-۱۳۸۶)
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، معاون پژوهشی(۱۳۸۶)
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سرپرست گروه آمار و فناوری اطلاعات(۱۳۸۸)
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، معاون اجرایی و مدیر مالی(۹۲-۱۳۹۰)

“سوابق خدمت آموزشی”

 • دانشگاه تهران(عضو هیات علمی۷۵–۱۳۷۲)
 • دانشگاه شهید بهشتی(عضو هیات علمی۸۷ – ۱۳۸۵)
 • دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر  ومعماری(۸۶-۱۳۸۴)
 • دانشگاه امام صادق(ع)- مؤسسه عالی آموزش و پژوهش(۱۳۸۶-۱۳۷۰)
 • مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت نیرو(۸۷-۱۳۷۶)
 • دانشگاه مالک اشتر(۸۷-۱۳۸۴)
 • دانشگاه علامه طباطبایی(۹۶-۱۳۸۶)
 • دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، برگزاری دوره های آموزشی

“همکاری با مؤسسات  آموزش عالی”

 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • دانشگاه تهران
 • مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت نیرو(مدیر گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات)
 • دانشگاه مالک اشتر(عضو کمیته بررسی وتدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات صنایع دفاعی)
 • مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی(عضو شورای آموزش های کوتاه مدت)