فعالیت های علمی و فرهنگی

“تدوین و انتشار لوح فشرده آموزشی دروس دانشگاهی”

 • برنامه ریزی، سازمان و مدیریت: لوح فشرده نرم افزار آموزشی، شرکت نرم افزاری آرمان تک، ۱۳۸۰
 • برنامه ریزی استراتژیک: لوح فشرده نرم افزار آموزشی، شرکت نرم افزاری آرمان تک، ۱۳۸۱
 • سیستم های اطلاعات مدیریت: لوح فشرده نرم افزار آموزشی، شرکت نرم افزاری آرمان تک،۱۳۸۱
 • تولید فیلم آموزشی درس سیستم های اطلاعات مدیریت، تهران:  سازمان جهاد دانشگاهی، معاونت آموزشی، ۱۳۹۵

“مدیرمسئولی و عضویت در هیأت تحریریه نشریه های علمی”

 • ماهنامه فرهنگ و بهره وری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مسئول،۱۳۷۶
 • ماهنامه برنامه فر هنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مسئول،۱۳۷۶
 • نشریه فنی تخصصی رجا، عضو هیات تحریریه، ۱۳۷۸
 • ماهنامه تخصصی عصر فناوری اطلاعات، عضو هیات تحریریه، از سال ۱۳۸۵
 • ماهنامه علمی ترویجی افق رسانه، عضو هیئت تحریریه، از سال ۱۳۸۸
 • مشارکت در تهیه،  ارائه و اجرای برنامه های اسلامی شدن دانشگاه
 • عضو کار گروه بنیادین تحول اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، طراحی و تدوین نقشه جامع مدیریت اسلامی، ۱۳۹۰

“فعالیت به عنوان استاد مشاور فرهنگی”

 • دبیر وعضو شورای مرکزی برنامه ریزی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی(۱۳۷۷ – ۱۳۷۵)
 • رئیس وعضو کمیته بهره وری، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی(۱۳۷۷ – ۱۳۷۵)
 • عضو کمیته تدوین اولین برنامه عمل ملی زنان، ریاست جمهوری، دفتر امور زنان(۱۳۷۸- ۱۳۷۶)

“سایر فعالیت ­های فرهنگی تربیتی”

 • عضو شورای مرکزی نهاد های جمهوری اسلامی ایران، دفتر نخست وزیری (۱۳۶۵-۱۳۶۴)
 • عضو کمیته برنامه ریزی  اشتغال، سازمان مهاجرین جنگ تحمیلی در  بنیاد مهاجرین (۱۳۶۵-۱۳۶۴)
 • عضو کمسیون تخصصی تعیین راهبرد ها و خط مشی ها، سازمان بسیج دانشجویی کشور(۱۳۸۲)
 • عضوشورای عالی پژوهش و برنامه ریزی نهاد کمیته امدادامام خمینی(ره)(۱۳۹۱)

“دریافت لوح تقدیر”

 • لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۴ گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات،  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. سند شماره ۳۵۸۰/۱۳۵
 • لوح سپاس جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات دانشگاه­ها و توسعه نظام آمار ثبتی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران(۱۳۹۵).