دسته:تحقیقات و ترجمه ها

تالیفات و ترجمه ها

تالیف راهنمای تدوین و نگارش مقاله علمی پژوهشی تالیف راهنمای تدوین و نگارش مقاله علمی مروری...

عضویت در مجامع علمی و اجرایی

“عضویت در  کمیته های علمی راهبردی  کشور” نماینده  نظام اطلاع رسانی، طرح جامع شبکه...

مشاوره ها

“مشاور در مجامع علمی – اجرایی” استانداری کردستان، مشاور امور اجتماعی استاندار (...

برگزاری کارگاه های آموزشی

“برگزاری کارگاه های آموزشی” کارگاه آموزشی تدوین چشم انداز دانشگاه شاهد، ۸۵-۱۳۸۴ کارگاه...