برگزاری کارگاه های آموزشی

“برگزاری کارگاه های آموزشی”

 • کارگاه آموزشی تدوین چشم انداز دانشگاه شاهد، ۸۵-۱۳۸۴
 • کارگاه هم اندیشی مدیریت مبتنی برهدف(MBO)، مرکز آموش آستان قدس رضوی، ۱۳۸۵٫
 • بررسی تطبیقی متدولوژی های دانش مدیریت پروژه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت، ۱۳۸۵٫
 • تدوین چشم انداز فدراسیون شطرنج،تهران ۱۳۸۵
 • کارگاه هم اندیشی روش ها و دیدگاه ها در طراحی و تدوین استراتژیهای فرهنگی، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی (۱۳۸۴-۱۳۸۲)
 • روش های کنترل پروژه، پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی ،تهران ،۱۳۸۴ .
 • مدیریت پروژه، مرکز مطالعات مدیریت وبهره وری ایران، دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۸۵٫
 • بهره گیری از مدل ITSPدر سازمان، انجمن علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت دفاع،۱۳۸۵٫
 • کارگاه هم اندیشی برنامه ریزی راهبردی رسانه، سازمان صدا وسیما، تهران، ۱۳۸۹-۱۳۸۶٫
 • کارگاه آموزشی سیستم های اطلاعات مدیریت، مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت نیرو(۱۳۸۸-۱۳۸۴)
 • کارگاه هم اندیشی مدیریت استراتژیک؛ مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور،۱۳۸۸ .
 • برنامه ریزی عملیاتی در همایش آموزشی توجیهی برنامه پنجم توسعه، شورای عالی پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد حضرت امام(ره)، ۱۳۸۹٫
 • کارگاه آموزشی جایگاه مدیریت پروژه و کاربرد آن در سازمان های خدماتی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۱۳۹۰٫
 • کارگاه آموزشی طرح تدوین دستنامه و ماموریت و چشم انداز مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور، مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور، ۱۳۹۰٫
 • کارگاه آموزشی الزامات تحقق چشم انداز آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، دفتر آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س)، ۱۳۹۱٫
 • کارگاه آموزشی تدوین برنامه ریزی راهبردی دادگستری استان قزوین، ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزشی طرح تدوین دستنامه های مولفه های راهبردی قوه قضائیه کشور، ۱۳۹۳٫
 • کارگاه آموزشی سیستم های اطلاعات مدیریت، دوره سوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، تهران ۱۳۹۵٫

“شرکت در کارگاههای آموزشی بین المللی”

Seminar on Strategic Management, Asian Productivity Organization, Tokyo, Japan, 1998.

Training of Trainers, Asia-Pacific Institute for Broadcasting envelopment, In-Country Workshop, Isfahan, 2000.

Global Symposium on Project Management, 16th – at the Centre Stage of Economic Transformation’ India, New Delhi, 2008.

Seminar on Project Management, the 23rd IPMA World Congress, Helsinki, Finland, 2009.

Seminar on Project Management, the 24rd IPMA World Congress, Turkey, Istanbul, 2010.

Workshop on Employees Brand, Talent Management and Succession Planning, Innovation in the Humanities and DEA, 2nd. International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Qom-Iran, 2013.

“شرکت در کارگاههای آموزشی ملی”

 • کارگاه تخصصی نظام ارزیابی تضمین کیفیت و اعتبار سنجی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ۱۳۹۵